Terugvorderen bijstand

Terugvorderen bijstand

Als de gemeente u een besluit heeft toegestuurd waarin zij mededeelt dat zij de te veel ontvangen bijstand gaat terugvorderen van u, kunt u daartegen in bezwaar bij de gemeente. De gemeente moet een goede reden hebben voordat zij de bijstand mag terugvorderen. Terugvorderen van de bijstand mag als er te veel bijstand verstrekt is aan u. Het kan ook gaan dat de bijstand onrechtmatig aan u is toegekend, waardoor teruggevorderd wordt. De gemeente neemt bij het besluit van terugvorderen van de bijstand in de meeste gevallen meerdere besluiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een beëindiging of herziening van de bijstand. Het kan ook in combinatie met een boetebesluit, bijvoorbeeld omdat u de inlichtingenplicht geschonden hebt. Het is dan zaak om naast het besluit van terugvorderen van de bijstand ook bezwaar te maken tegen de andere besluiten afzonderlijk. Zorg dat u een betalingsregeling afspreekt met uw gemeente over het terugvorderingsbesluit.

Financiële problemen

U kunt bezwaar indienen als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente waarin zij de bijstand gaat terugvorderen van u. Het is zaak dat u dit zo snel mogelijk doet, omdat de bezwaartermijn doorgaans 6 weken bedraagt. Bij een te laat ingediend bezwaar tegen de terugvordering van de bijstand, bent u niet-ontvankelijk. Dit betekent dat de gemeente uw bezwaar niet in behandeling zal nemen. Het bezwaarschrift moet u goed onderbouwen met alle feiten en omstandigheden die invloed kunnen hebben op het recht op bijstand. Vaak nodigt de gemeente u naar aanleiding van uw bezwaarschrift uit voor een hoorzitting. Hierin mag u toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente dat zij uw bijstand gaat terugvorderen. U kunt tevens vragen stellen aan de gemeente tijdens de hoorzitting.

Advocatenkantoor

U kunt een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank als u in financiële nood komt door het besluit van terugvorderen van de bijstand van de gemeente. De rechtbank neemt in een dergelijk geval een beslissing die geldig blijft totdat de gemeente een beslissing op bezwaar heeft genomen (of ze nog gaat terugvorderen of niet).

U kunt een beroepschrift indienen bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. Hoe u zo’n beroepsprocedure opstart, is beschreven in de beslissing op bezwaar.